14.02.2015 | 0:14
Омъжена фигуристка спала с партньора си
Марина Анисина имал връзка с Гу­ен­дал Пей­зе­ра

Раз­тър­с­ва­ща из­по­вед за жи­во­та си с фи­гу­рис­т­ка­та Ма­ри­на Ани­си­на нап­ра­ви съп­ру­гът й – ак­тьо­рът Ни­ки­та Джи­гур­да. Той обя­ви, че се раз­веж­да с Ани­си­на, и с по­ло­вин ус­та пот­вър­ди, че же­на му му е из­не­ве­ря­ва­ла с дъл­го­го­диш­ния си пар­т­ньор на ле­да Гу­ен­дал Пей­зе­ра.

“Два­ма­та са има­ли ин­тим­ни от­но­ше­ния, но са­мо вед­нъж – каз­ва из­ма­ме­ни­ят съп­руг. – Слу­чи­ло се пре­ди олим­пи­а­да­та в Солт Лейк Си­ти през 2002 г. Гу­ен­дал се бил уп­ла­шил, нап­ра­во му тре­пе­ре­ли кра­ка­та. Ма­ри­на си е лег­на­ла с не­го и та­ка е сбъд­на­ла 10-го­диш­на­та му меч­та.

Вдъх­но­ви­ла го е и та­ка те спе­че­ли­ха зла­то­то. След то­ва го е от­х­вър­ли­ла, за­що­то се омъ­жи за мен. Хит­ре­цът се е опи­тал да прес­пи с нея със съ­щия но­мер и в Со­чи. Ка­зал й “Вдъх­но­ви ме още вед­нъж”, но тя го от­ря­за­ла. За­то­ва не се чув­с­т­вам ро­го­но­сец.”

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране